Lover for Halden Seilforening

Revidert og vedtatt på årsmøtet 25. november 1991

Med endring av § 6, 1. ledd, vedtatt på årsmøtet 20. mars 2010

 • §1 Formål

Klubbens formål er å fremme seilsporten og samling av seilinteresserte

 • §2

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Seilforbund.

Klubben har sete i Halden kommune og er medlem av idrettens kontaktutvalg (idrettsrådet) i kommunen.

 • §3

Foreningens merke er blå stander med hvit omramming, HS med store bokstaver i hvitt.

 • §4

Medlemmer

En hver som innordner seg klubbens og overordende idrettsmyndigheters liver og bestemmelser kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis alder og bopel, og om søkeren før har vært eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemsprotokollen. En søker kan ikke tas opp uten at forpliktelser til andre idrettslag er ordnet. (Jfr. NIF`s lov § 39). Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år og vært tilsluttet klubben i minst 1 måned og ha sitt forhold til klubben i orden.

Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, dets organsisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser. For straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds ”Straffebestemmelser om forgåelser”

 • §5

Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes hvert år av årsmøtet. Medlemmer under 18 år betaler en lavere kontingent. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og kan av styret strykes av klubben. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har høve til å sette ned eller frafalle kontingenten ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre gyldige grunner.

 • §6

Årsmøte

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert kalenderår innen utgangen av mars i påfølgende år. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldig, være fattet med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. De vedtak som gjøres, må være i samsvar med overordnede idrettsorgansisasjoners lover og bestemmelser.

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmeldingen
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behnadle innkomne forslag og saker
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta budsjett
 6. Velge følgende tillitsmenn
 1. a)       Styre, bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem,
 • samt 2 varamenn. I tillegg velge medlemmer til de utvalg årsmøtet bestemmer.
 1. b)       Utdanningskontakt
 2. c)       2 revisorer med 2 varamenn
 3. d)       Representanter til idrettens kontaktutvalg (idrettsråd) i kommunen.
 4. e)       Representanter til ting i de organisasjoner klubben er tilsluttet
 5. f)        Valgkomite på 2 personer

Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer.

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs mer enn halvparten av de avgitte stemmer) foretas bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere skal velges ved avstemning, må alle, for å ansees valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 • §7

Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer detm eller en tredjedel av se stemmeberettigede medlemmer krever det. Det kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og ser er kunngjort i innkallingen.

 • §8

Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig

 • §9

Styret

Klubben ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå klubbens daglige ledelser og representere denne utad.
 3. Etter evne søke å løse klubbens oppgaver, jfr § 1, ved treningsvirksomhet, stevneopplegg og på annen måte ivareta klubbens og medlemmenes interesser. Styret skal holde møte når formannen bestemmer eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Et møte er vedtaksfør når et flertall av styret er tilstede. Over styrets møter føres protokoll. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.
 • §10

Styrets arbeid

 1. Lederen har den daglige ledelsen av klubben. Han skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastsatt. Han skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund er meldt. Lederen må sammen med kassereren og revisorene sende inn oppgaver over klubbens medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.
 2. Nestlederen fungerer som formann under dennes fravær.
 3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han skal i samråd med formannen føre klubbens korrespondanse. Han skal dessuten være klubbens arkivar.
 4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til en hver tid kan ha i kassen. Underkasserer kan velges hvis det er behov for det.
 5. Revisjon skal gjennomgå regnskapene i samsvar med idrettens revisjonsbestemmelser.
 • §11

Styret foretar innstilling av æresmedlemmer

 • §12

Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt på sakslisten, som er tilstelt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsningen vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at klubben skal oppløses, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall.

Sammenslutning med andre klubber ansees ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med bestemmelser om lovendring, jfr § 13. I tilfelle oppløsning, tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret.

 • §13

Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordniært årsmøte, etter å være på sakslisten, og krever to tredjedelers flertall av de avgitte stemmer.

 • 13 kan ikke endres.

Lovendringene må sendes Idrettsstyret til godkjennelse.

Klubbens lover er basert på Norges Idrettsforbunds Lovhefte vedtatt på Idrettstinget 1990.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Turn on pictures to see the captcha *

Seilforening for Tur og Regattaseilere